Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАЛОЖНАТА ДЕЙНОСТ НА

ЗАЛОЖНА КЪЩА –ИЗГРЕВ 

 

Заложна къща Изгрев”  ЕООД , ЕИК :206300953, град  Созопол, ул. Ропотамо № 4, представлявана от Управителя Красимир Димитров Кръстев,  наричана по-долу ЗАЛОЖНАТА КЪЩА  предоставя парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи съгласно Наредба  за дейност на заложните къщи, Търговския закон , Закона за задълженията и договорите, Валутния закон  и Гражданско процесуалния кодекс  на физически или юридически лица с постоянно или временно местожителство или седалище на територията на Република България, наричани по-долу за краткост ЗАЕМОДАТЕЛ.

Цена на услугата

Чл.1. За предоставените парични заеми срещу залог на движими вещи, ЗАЛОЖНАТА КЪЩА начислява върху всяка една сделка, оформена чрез заложен билет следните лихви,  такси , комисионни, разходи по прякото обслужване на заема и обезщетителна неустойка  както следва:

Ал.1 Месечен размер на лихва върху отпуснатия заем:

·         Не повече от 3 /три/ на сто  за заеми в лева;

·         Не повече от 3 /три/ на сто за заеми във валута;

Забележка: конкретния размер на лихвата върху отпуснатия заем се договаря със Заемодателят при следните критерии : размер на искания заем, характер и особености на заложената вещ и срок на договора за заем

Ал.2 Такса договаряне, отпускане и управление на кредита – дължи се при реално сключване на сделка и оформяне на заложен билет  - 16%/шестнадесет процента/ месечно.

Ал.3 Такса обслужване /вкл. обработка на документи/ при сключване на паричния заем срещу залог на движима вещ.

Ал.4 Такса оценка при сключване на паричния заем срещу залог на движима вещ.

Ал.5 Такса съхранение на заложената вещ, в случай на непогасяване на паричния заем  за срока до продажбата на вещта , включително и при условията на чл. 160 ЗЗД  –  равна на 1%/един/ на ден от главницата по отпуснатия заем. 

ал.6 Такса риск – в случай, че заложената вещ бъде иззета от органите на МВР, повредена или унищожаване или кражба от трети лица, при които Заложната къща не носи отговорност, форсмажорни обстоятелства.

Ал.7 Обезщетителна неустойка, в случай на неиздължаване на паричния заем в уговорения в Заложния билет срок, която се начислява от деня на неизпълнението на задължението за връщане на заема до деня на продажбата на вещта на трето лице или цялостното погасяване на заема.

Ал.8 Разноски за оценка на заложената вещ от лицензиран експерт-оценител към Агенция за приватизацията  –  в случаите на уникално идентифицируеми вещи както и при сложност на оценяването поради специфични характеристики на заложената вещ  - от 20 до 200 лева в зависимост от стойността на вещта.

Ал.9 Разноски за нотариални такси – при залог върху МПС в съответния размер по Тарифа за нотариалните такси, събирани по реда на ЗННД.

Ал. 10 Разноски за уведомление по чл. 11 ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи – съобразно ценоразпис на „Български пощи” АД, Спиди, Е-КОНТ и др. доставчици на пратки, колети и писма  за препоръчано писмо с известие за доставка.

Чл.2.  Лихвите, таксите, комисионните, разноските и обезщетителната неустойка, които ЗАЛОЖНАТА КЪЩА начислява могат да бъдат изменяни при промяна на икономическите процеси в Република България, свързани с инфлационни промени, както и при изменение на финансовата, данъчната и парично-кредитната политика на държавата, изменение на основния лихвен процент на БНБ, като в частност за формиране на максималния размер на лихва по отпуснатите парични заеми в лева или валута – в случай на нормативно определен по-високо ниво на лихвата, срещу която ЗАЛОЖНАТА КЪЩА  може да отпуска по занятие парични заеми срещу залог на движими вещи.

В случай, че в Република България нормативно се установи друга парична единица за платежно средство, то дължимите се суми по вече сключени договори за заем срещу обезпечение на движими вещи, се конвертират в съответната валута по обменен курс на лева към съответната валута по фиксинга на БНБ към деня на сключване на Заложния билет по отделните сделки.

Чл.2.1. При договаряне с редовни клиенти на Заложната къща,който по предходни заемни правоотношения,  са били коректни и добросъвестни,  по преценка на заемодателят, същия може да опрости  изцяло или частично  начислените  лихви и такси при условията на свободно договаряне със заемополучателя.

3. В случай, че със заложния билет е определена месечна лихва, която по размер е различна /по-ниска/ от максимално нормативно допустима, страните по взаимно съгласие могат да  я изменят до определените в чл. 18 ал. 1 на Наредбата за дейността на заложните къщи размер.

4. Разноските за нотариални такси могат да бъдат изменени при промяна на Тарифата за нотариалните такси.

5. Настоящите общи условия за осъществяване на заложната дейност са валидни до тяхното изменение със заповед на Управителя на Заложна къща ИЗГРЕВ  ЕООД със съответна Заповед за изменението, като изменението незабавно се обявява на видно място в търговското помещение на ЗАЛОЖНАТА КЪЩА.

 

Методи на оценяване

6. Движимите вещи – втора употреба, служещи като залог на отпуснатия паричен заем , се оценяват с оглед определяне на справедлива пазарна стойност на същите, по следните един от следните методи или в комбинации от тях:

Ал. 1 Метод на сравнителните аналози /Пазарен подход/  - стойността се определя чрез пряко сравнение на оценяваната вещ с други подобни със същите характеристики, за които са реализирани сделки на продажба в рамките на един месец от датата на сключване на договора за предоставяне на паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, като сравнителните аналози касаят единствено вещи, чиито характеристики , определящи пазарната им стойност съответстват в максимална степен на характеристиките на оценяваната вещ като се отчитат всички сходства и различия на сравняваните вещи.

Ал. 2 Метод на капитализираните приходи /Приходен подход/ - оценката се базира на капитализация на очакваните чисти парични потоци, които биха могли да се генерират от оценяваната вещ или по време на нейната експлоатация.

Ал. 3 Метод на амортизираните разходи на подмяна /Разходен подход/ -  стойността на вещта се оценява по присъщите разходи за техния ремонт , поддръжка или пазарно придобиване към датата на оценката, която стойност се редуцира със съответната амортизация – физическа, функционална или икономическа.

Чл. 8 Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит, като разликите между оценката с гарантиране на заема и фактурната цена на вещта е в зависимост от ликвидността на предложената за обезпечение вещ.  В сложни случаи се прибягва до външни експерт – оценители. Злато за гарантиране на заема се оценява на база 14 карата златно съдържание, като злато с различна проба 24к(999),21,6(900),18к(750),9к(375),8к(333) и други се приравняват с коефициент (златна проба)/14.

Условия за съхраняване на приеманите залози

Чл.9. Движимите вещи, служещи като обезпечение – залог по отпуснатите от Заложната къща парични заеми се съхраняват от същата в съответствие с изискванията на чл. 19  ал. 1 до ал. 10 включително от Наредбата за дейността на заложните къщи.

Чл.10. В помещението, в което се съхраняват /пазят/ заложените вещи е забранен достъпът на външни лица, които не са служители на Заложната къща, с изключение на случаите, изрично предвидени в закон.

Чл.11. Пазенето на приетите в залог МПС се извършва в охраняем паркинг.

 Размер и срок на предоставените заеми

Чл.12. Заложната къща отпуска заеми:

В лева в размер от 10 /десет/ до 10 000 /десет хиляди/ лева;

Във валута – в размер по фиксинга на БНБ към деня на сключване на сделката за отпускане на паричен заем срещу залог на движима вещ за лева в съответната валута в размер от 10 /десет/ до 10 000 /десет хиляди/ лева;

Чл.13. Минималният срок на предоставените заеми срещу залог на движима вещ е за 1 /един/ ден.

Чл.14. Максималния срок за предоставяне на заеми срещу залог на движима вещ е за 1 /един/ месец, като при взаимно съгласие на Заложната къща и заемополучателя, може да се уговаря и друг, по-дълъг от максималния срок.

Чл.15. В случай, че срокът за издължаване на заетата сума е по-дълъг от 30 /тридесет/ дни се договаря задължително условие, че заемополучателя на всеки 15 дни е длъжен да се издължава за начислените за периода разноски , такси и лихви по заема.

Чл.16. В случай на непогасяване на отпуснатия паричен заем при сроковете и условията на сключения Заложен билет в съответствие с чл. 22 ал. 1 от Наредба за дейността на заложните къщи, Заложната къща задържа за срок от 7 /седем/ работни дни заложената вещ след изтичане на уговорения срок за връщане на заетата сума.

Чл.17. След изтичане на срока по т. 16 от тези Общи условия, Заложната къща може:

Ал.1 Да продаде сама заложената вещ и да се удовлетвори предпочтително от цената й при условията на чл. 23 ал. 1 и чл. 24 от Наредбата за дейността на заложните къщи и в случай, че заложената вещ е под 5000 лева или левовата равностойност във валута по фиксинга на БНБ към деня на сключване на заложния билет;

Ал. 2 Ако заложената вещ е на стойност над 5000 лева или левовата равностойност във валута по фиксинга на БНБ към деня на сключване на заложния билет, продажбата се извършва при условията на чл. 160 ЗЗД във връзка с чл. 418 ГПК.

Ал. 3 При залог на вземане се прилага чл. 165 ЗЗД.

Чл.18. Продажбата  по чл. 17 ал. 1 на тези Общи условия се извършва чрез сключване на писмен договор, а когато законът предвижда за действителност прехвърлянето на собствеността да се извърши в особена форма, същата следва да бъде спазена, като за целта упълномощен представител на заложната къща като продавач извърши правните действия по реализирането по продажбата. 

Условия и разходи при предсрочно погасяване на заема и връщане на заложената вещ

Чл.19. Във всеки момент от срока на сключения договор за паричен заем, отразен във Заложния билет, Заемополучателят може да погаси задълженията си и да иска връщане на служещата за обезпечение движима вещ.

Чл.20. При предсрочно погасяване на паричния заем, заемополучателят дължи изплащане на главница, начислените до деня на плащането лихви и всички начислени комсионни, такси и разноски по отпуснатия паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ.

Чл.21. Предсрочното погасяване на заема се отразява върху двата еднообразни оригинални екземпляра на Заложния билет с израза „Изплатено”, дата и подписи на представител на Заложната къща и Заемополучателя, който изписва  саморъчно и трите си имена, както и се оформя разписка за върнатата на Заложната къща заета сума с реквизитите по чл. 21 ал. 4 от Наредба за дейността на заложните къщи. Плащането се отразява в регистъра по чл. 10 ал. 1 от Наредба за дейността на заложните къщи.

Чл.22. Предаването на заложената вещ се извършва незабавно след издължаването на предсрочно погасен заем и се осъществява чрез фактическо предаване на вещта на заемополучателя, удостоверено с отбелязване върху двата еднообразни оригинални екземпляра на Заложния билет с израза „Предадено на заемополучателя”, дата и подписи   дата и подписи на представител на Заложната къща и Заемополучателя, който изписва  саморъчно и трите си имена.

 

Условия за връщане на заложени вещи в случаите на чл. 22 от Наредба за дейността на заложните къщи.

Чл.23. В срок от седем работни дни след изтичане на срока за погасяване на предоставения паричен заем срещу залог на движима вещ, заемополучателят може да погаси изцяло своите задължения – главница, лихви, разноски, такси, комисионни и обезщетителна неустойка  и да иска връщане на заложената вещ, като в случая се прилагат чл. 19 до 22 на настоящите общи условия.

 

Други условия

Чл. 24. Прехвърляне на правата и задълженията по Заложния билет от страна на заемополучателя на трето лице се извършва при условията на чл. 17 ал. 1 от Наредбата за дейността на заложните къщи. Искането за прехвърлянето се извършва в писмена форма от заемополучателя и се съставя протокол за прехвърлянето.

Чл. 25. При даване в залог на чужда движима вещ, когато собственика на вещта се яви лично в търговското помещение на Заложната къща, същият подписва декларация, с която дава изричното си съгласие за залога, обезпечаващ чуждо задължение по отпуснатия паричен заем.

Чл. 26. За всяко частично или цялостно плащане по Заложния билет от Заемополучателя, се съставя разписка в два еднообразни оригинални екземпляра.

Чл.27. По преценка на Заложната къща при сключване на Заложния билет и предаване на заложената вещ на Заемодателят, както и при връщане на заложената вещ поради издължаване на паричния заем на Заемополучателя, по преценка на Заложната къща могат да се съставят Приемо-предавателни протоколи за съответните фактически действия.

Чл. 28. Искане за информация относно извършена от Заложната къща продажба на заложена вещ при непогасяване на отпуснатия паричен заем по регистъра за продажбите, включително и извлечение от него при условията на чл. 11 ал. 4 от Наредба за дейността на заложните къщи,  се извършва писмено. В срок от 14 работни дни Заложната къща предоставя исканата информация и само  ако лицето, подало  искането е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 

Настоящите общи условия влизат в сила от момента на одобряването им от Управителя на „Заложна къща ИЗГРЕВ” ЕООД.

ИЗКУПУВАМЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ИЗКУПУВАМЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ИЗКУПУВАМЕ СРЕБРО И БИЖУТА
ИЗКУПУВАМЕ ЗЛАТО И НАКИТИ

Отворено 24 / 7

365 дни работно време в годината, денонощно кредити и откупуване на заложените вещи

Виж Още

0% ЛИХВА

Предлагаме Ви гъвкави месечни такси в зависимост от размера и срока на отпуснатата сума

Виж Още

ОЦЕНЯВАНЕ

Бърза и адекватна пазарна оценка на движимо и недвижимо имущество

Виж Още

ОТКУП

Предлагаме допълнителен период от 30 дни в който можете да откупите вещите си

Виж Още